8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105,106, 107, 108 (GEZEGEN)

GEZEGEN Yayıncılık 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 105, 106, 107, 108. Sayfaların (4. Ünite HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ Bilgilerimizi Ölçelim) Soruları ve Cevapları (2020-2021). Tamamı çözümlü.

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında okutulan GEZEGEN YAYINCILIK 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 4. ünite Hz. Muhammed’in Örnekliği Bilgilerimizi Ölçelim soruları ve cevapları tamamını çözülmüş olarak aşağıda bulabilirsiniz.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Soruları ve Çözümlü Cevapları Sayfa 105, 106, 107, 108. (GEZEGEN Yayıncılık)

4. ÜNİTE

HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile diğer peygamberlerin özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz.
  Hz. Peygamber (s.a.v.) ile diğer peygamberlerin ortak özelliklerindendir doğru ve güvenilir olmak. Tüm tebliğlerini doğruluk (sıdk) ve güvenirlik üzere yapmışlardır. Peygamberimize güvenilir olmasından ötürü El EMİN denilmiştir. Tüm peygamberler Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri eksiksiz, ekleme yapmadan, güvenilir şekilde tebliğ etmişlerdir.
 2. Cesaret ve kararlılığın Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin başarısındaki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.
  Hz. Peygamber’e verilen Kur’an-ı Kerim bir anda indirilmemiş, yirmi üç yıl boyunca peyderpey indirilmiştir. Tüm gelen vahiyleri eksiksiz kendi hayatında uygulamış, kararlı bir şekilde insanların da uygulamaları noktasında en güzel örneğimiz olmuştur. Yapılan zulümlerden, korkutma politikalarından yılmamış davasını ömrünün sonuna kadar büyük bir şerefle taşımıştır. İsterse Mekke’nin en zengini olabileceği, emrine bir sürü kadın verilebileceği gibi teklifleri elinin tersi ile itmiş, kendisine sadece Allah’ın yeteceğini söylemiştir. Davasını ümitsizliğe kapılmadan büyük bir cesaret ve kararlılıkla sürdürmüş hatta sahabe arasında “insanların en cesuru” olarak nitelendirilmiştir. 
 3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyeti ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız.
  İslam dini adalete çok önem vermiş, Peygamberimiz de bu emir üzere hareket etmiştir. İnsanları makam, mevki, ırk, renk gibi özellikleriyle ayırmamış, hepimizin eşit olduğunu söylemiştir. “Üstünlük ancak takvadadır” buyurulmuştur. Peygamberimiz ile ilgili şu örnekleri verebiliriz:
  Bir gün Peygamberimizin torunları Hasan ve Hüseyin su isterler. Peygamberimiz de ilk olarak Hz. Hasan’ a suyu verir. Bunu gören Hz. Fatıma “Babacığım neden suyu önce Hasan’a verdin. Onu daha mı çok seviyorsun” diye sorar. Peygamberimiz ise “Hayır, ilk önce suyu Hasan istedi” cevabını verir. Torunlarını severken bile adaletten ayrılmamaktadır.
  Yine başka bir örnekte: Bedir savaşında alınan esirler arasında Peygamber efendimizin amcası Hz. Abbas da vardı. Esirler fidye karşılığı serbest bırakılıyordu. Sahabe, Hz. Abbas’ın Peygamber’in amcası olduğunu öğrenince fidye almadan serbest bırakılmasını istediler. Ancak Peygamber “Hayır öyle birşey olamaz. Onun ödemek zorunda olduğu fidyenin tek bir dirhemi dahi bağışlanamaz” buyurdular.
 4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek kişiliğinin bizim için önemi nedir? Belirtiniz.
  Hz. Peygamber (s.a.v.) bizler için örneklerin en güzelidir. Aile hayatımızda birbirimize yumuşak ve anlayışlı davranmamız, eşler arası hoş muhabbet, eğlenceli lakırdılar bize ondan gelen örneklerdendir. Toplum hayatında adaleti gözetip zengini (suçlu ise) kayırmamanın, fakir ile aynı haklara sahip olduğunun, üstünlüğün sadece takvada olduğunu anlatmıştır. Çok yememenin, çok uyumamanın, kızdığı kişilere bile isimleriyle hitap etmeden ortaya söyleyerek uyarmanın inceliklerini onda görmekteyiz.Çok sevdiği amcası Hz. Hamza’yı katleden Vahşi’yi bile affedecek kadar yüce gönüllü olması ibretlik örneklerdendir.
  Sadece birkaç örnek verdiğimiz bu davranışlarıyla Hz. Peygamber (s.a.v.) en büyük örneğimizdir.
 5. Kureyş suresinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Belirtiniz.
  ÇIKARILABİLECEK MESAJ:
  Allah (cc.c.) insanların faydasına olan büyük nimetler ve imkanlar vermiştir. İnsanı hayvandan ayıran düşünme yetisi vermiş, gönderdiği peygamberlerle bizleri desteklemiş, doğruyu ve hak yolu bulmayı bizim irademize bırakmıştır. Verdiği emsalsiz güzellikler karşısında bizden sadece kulluk etmemizi istemiştir. Bu sorumluluk her müslümanın üzerinedir.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
“üsve-i hasene, istişare, hakkı gözetmek, sıdk, azim, emanet, cesaret, adalet”

 1. Karşılaşılan sorunların çözümünde çevremizdeki bilgili, deneyimli, uzman kişilerle fikir alışverişinde bulunmaya İSTİŞARE denir.
 2. Bir kişinin haksızlık ve tehlikeler karşısında gerektiğinde korkmamasına, zorluk ve sıkıntıları göze alarak hakkını aramasına, haksızlığa boyun eğmemesine ve üstün değerleri korumaya yönelmesine CESARET denir.
 3. Kişinin inandığı amaç uğrunda gösterdiği çaba, gayret ve sebata, dışarıdan gelen olumsuzluklara karşı dirençli olmasına AZİM denir.
 4. Kişinin davranışlarında ve çevresiyle ilişkilerinde ölçülü, dengeli olmasına, her şeyin ve herkesin hak ve hukunu gözetmesine, ölçüsüzlükten uzaklaşarak orta yolu tutup dengeli davranmasına ADALET denir.
 5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davranışlarıyla insanlar için en güzel örnek olmasına ÜSVE-İ HASENE denir.

C) Aşağıdaki sorulardan her biri için dört cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

 1. Güzel ahlak örneği olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşadığı toplumda hayatı boyunca doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile tanınmıştır. Hayatının hiçbir anında, hiçbir şekilde yalan söylediği, sözünde durmadığı, aldatıp hile yaptığı asla görülmemiştir.
  Bu özelliklerinden dolayı Mekkeliler, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırıyorlardı?
  CEVAP: “B”  MUHAMMEDÜ’L-EMİN
 2. Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabeye sabah namazını kıldırıyordu. Her zamanınkinden farklı olarak Kur’an’daki kısa sureleri okuyarak namazı tamamladı. Bunun üzerine sahabe sebebini sordular. O, ” Küçük bir çocuğun ağlamasını işittim ve kalbim sızladı. O an annesinin durumu aklıma geldi”. (Buhari, Ezan, 61.) diyerek cevapladı.
  Bu olay, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdaki ahlaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
  CEVAP: “C”  MERHAMETİNE
 3. “Bu işi bırakmam için sağ elime Güneş’i, sol elime Ay’ı koysalar da Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu yolda ölüp gidinceye kadar bırakmam!” (İbn Hişam, es-Siretü’n-Nebevi’ye, C1, s. 101.)
  Bu hadis, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdaki erdemlerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
  CEVAP: “A”  KARARLILIK
 4. Kureyş kabilesinin ileri gelen kadınlarından biri hırsızlık yapar. Cezalandırılmamak için sahabeden birini aracı olarak Hz. Peygamber’e (s.a.v.) gönderir. Hz. Peygamber (s.a.v.), bu duruma kızar ve şöyle buyurur: “Nasıl oluyor da bazı kimseler Allah’ın emri karşısında aracı olmaya kalkışıyorlar. Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi şudur: İçlerinden asil, ileri gelen birisi hırsızlık yapınca onu serbest bırakıyor, zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah’a yemin ederim ki suç işleyen kızım Fatıma bile olsa onu cezalandırmaktan çekinmem.” (Buhari, Hudud, 11.)
  Bu olay, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdaki ahlaki özelliklerden hangisine önem verdiğinin bir göstergesidir?
  CEVAP: “B” HAKKI GÖZETMEK
 5. Medine’deki mescidin temizliğini yapan kimsesiz bir kadın vardı. Hz. Peygamber (s.a.v.), bir müddet o kadını göremeyince sahabeye onun niçin görünmediğini sordu. Onlar da kadının öldüğünü söylediler. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Neden bana haber vermediniz ?” buyurarak sitemde bulundu. Daha sonra kadının mezarına gitti ve onun için dua etti. (Müslim, Cenaiz, 71.)
  Bu olay Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdaki örnek davranışlarından hangisine önem verdiğini gösterir?
  CEVAP: “D”  İNSANA DEĞER VERMEYE

Ç) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

 1. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.), verdiği sözü daima yerine getirir, tutamayacağı bir sözü asla vermezdi.
 2. (Y) Özü ve sözü bir olmak anlamına gelen cesaret, insanın niyetinin söz ve eylemleriyle uyum içinde olması demektir.
 3. (D) Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bildirilen özelliklerinden biri de onun “merhamet ve şefkat peygamberi” olmasıdır.
 4. (Y) Hz. Muhammed (s.a.v.), sadece insanlara sevgi ve merhamet gösterirdi.
 5. (D) İnsanın merhametli oluşunu gösteren en temel özelliklerden biri affedici olmasıdır.
 6. (Y) Emanet, suç ve suçluyla mücadeleyi bırakmadan düşmanlık ve intikamdan vazgeçmektir.
 7. (D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en önemli özelliklerinden biri de onun ihtiyaç duyduğu pek çok konuda sahabeyle istişare yapması, bilgi sahibi kişilerin görüşlerine başvurmasıydı.
 8. (Y) Cesaretin zıddı cürettir.
 9. (D) Cesaret ve kararlılık, kişiyi hayatta başarıya ulaştıran en önemli erdemlerdendir.
 10. (D) Kur’an-ı Kerim’in tebliğcisi, açıklayıcısı ve uygulayıcısı olarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en önemli özelliklerinden biri, bütün söz ve uygulamalarında adalet üzere olması, hakkı gözetmesidir.

Kaynak: Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf Ders Kitabı “GEZEGEN Yayıncılık” (2020-2021)

Sevgili öğrenciler ders ve çalışma kitabı cevapları sadece kontrol/örnek olması amaçlı yayınlanmaktadır. Soruları önce kendiniz çözüp daha sonra sitemizden kontrol etmeniz sizler için daha faydalı olacaktır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.