T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabı ve Konuları (PDF İndir)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEVSİM Yayıncılık tarafından basılan, Liselerde okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 18 Nisan 2019 tarih ve 8 kurul kararıyla 2019-2020 öğretim yılından itibaren 5 yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA)

1. Mustafa Kemal’in Ailesi ve Eğitim Hayatı

a. Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
b. Selânik Mülkiye Rüştiyesi – Selânik Askerî Rüştiyesi
c. Manastır Askerî İdadisi
ç. Harp Okulu – İstanbul
d. Harp Akademisi – İstanbul

2. Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatının İlk Yılları

a. Şam Günleri
b. Selânik’e Dönüş
c. Mustafa Kemal Sofya’da

3. 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

a. II. Meşrutiyet Gelişmeleri ve İttihat ve Terakki Cemiyeti
b. Trablusgarp Savaşı ve Sonuçları
c. Balkan Savaşları ve Sonuçları

4. I. Dünya Savaşı Sürecinde Osmanlı Devleti

a. I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)
b. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Giriş Nedenleri
c. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler

5. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda Bulunduğu Cepheler

a. Çanakkale Savaşı
b. Kafkas Cephesi
c. Suriye-Filistin Cephesi
ç. 1915 Olayları ve Ermeni Tehciri
d. I. Dünya Savaşı Sırasında Anadolu

6. I. Dünya Savaşı Sona Ererken

a. Mondros Ateşkes Antlaşması ve Bu Antlaşmanın Uygulanması
b. Mondros Ateşkes Antlaşmasına Yönelik Tepkiler
c. İtilaf Devletlerinin Gerçekleştirdiği İşgaller ve Uygulamalar
ç. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

2. ÜNİTE (MİLLÎ MÜCADELE)

1. Kuvay-ı Millîye Hareketinin Oluşumu ve Millî Mücadele’ye Hazırlık

a. İzmir’in İşgali ve İşgale Tepki Olarak Meydana Gelen Gelişmeler
b. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
c. Millî Cemiyetler ve Millî Varlığa Düşman Cemiyetler
ç. Havza Genelgesi (28 – 29 Mayıs 1919)
d. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
e. Yerel Kongreler
f. Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
g. Sivas Kongresi (4 – 11 Eylül 1919)
ğ. Amiral Bristol ve General Harbord Raporları
h. Amasya Görüşmeleri (20 – 22 Ekim 1919)
ı. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları
i. İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

2. Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)

a. Büyük Millet Meclisinin (BMM) Genel Özellikleri
b. Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar
c. Ayaklanmalara Karşı BMM’nin Aldığı Tedbirler

3. Sevres (Sevr) Antlaşması (10 Ağustos 1920)

4. Millî Mücadele’de Doğu ve Güney Cepheleri

a. Doğu Cephesi
b. Güney Cephesi

5. Millî Mücadele’de Batı Cephesi

a. Düzenli Ordunun Kurulması
b. I. İnönü Savaşı (6 – 10 Ocak 1921)
c. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası – 20 Ocak 1921)
ç. İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
d. II. İnönü Savaşı (23 Mart – 1 Nisan 1921)
e. Kütahya-Eskişehir Savaşları (10 – 24 Temmuz 1921)
f. Maarif Kongresi (16 – 21 Temmuz 1921)
g. İstiklal Yolu
ğ. Başkomutanlık Yasası’nın ve Tekâlif-i Milliye Emirlerinin Kabulü
h. Millî Mücadele’ye Başka Ülkelerden Gelen Yardımlar
ı. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
i. Büyük Taarruz (26 – 30 Ağustos 1922)

6. Millî Mücadele Sonucunda Kazanılan Diplomatik Başarılar

a. Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
b. Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

3. ÜNİTE (ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI)

1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temeli Olan Atatürk İlkeleri

a. Cumhuriyetçilik
b. Milliyetçilik
c. Halkçılık
ç. Laiklik
d. Devletçilik
e. İnkılapçılık

2. Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

a. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
b. Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923)
c. Cumhuriyet’in İlan Edilmesi (29 Ekim 1923)
ç. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
d. Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması (3 Mart 1924)
e. Erkân-ı Harbiye Vekâletinin Kaldırılması (3 Mart 1924)
f. 1924 Anayasası’nın Kabulü (20 Nisan 1924)

3. Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

a. Hukuki Düzenlemelerin Nedenleri
b. Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926)

4. Eğitim ve Kültür Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

a. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)
b. Harf İnkılabı (1 Kasım 1928)
c. Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
ç. Türk Tarih Kurumunun Açılması (1931)
d. Türk Dil Kurumunun Açılması (1932)
e. 1933 Üniversite Reformu
f. Atatürk’ün Güzel Sanatlara ve Spora Verdiği Önem

5. Toplumsal Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

a. Şapka İnkılabı (25 Kasım 1925) ve Kılık-Kıyafet Kanunu (3 Aralık 1934)
b. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
c. Saat ve Takvim Değişikliği (26 Aralık 1925)
ç. Ağırlık ve Uzunluk Ölçülerinin Değiştirilmesi (26 Mart 1931)
d. Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
e. Hafta Tatili Kanunu (27 Mayıs 1935)
f. Türk Kadınına Sağlanan Haklar

6. Ekonomik Alanda Meydana Gelen Gelişmeler

a. Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923)
b. Tarım Politikası
c. Türk Denizciliği ve Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
ç. Sanayi, Ticaret ve Bankacılık Politikaları
d. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Türkiye Ekonomisine Etkileri

7. Sağlık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

8. Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar

4. ÜNİTE (İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA)

1. Atatürk Dönemi’nde İç Politikadaki Başlıca Gelişmeler

a. I. Meclisin ve II. Meclisin Teşekkülü
b. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
c. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)

2. Atatürk Dönemi’nde Türk Dış Politikası (1923 – 1938)

a. Türkiye-Yunanistan İlişkileri
b. Türkiye-İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu
c. Türkiye-Fransa İlişkileri
ç. Türkiye-Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) İlişkileri
d. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üyeliği (18 Temmuz 1932)
e. Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
f. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
g. Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
ğ. Hatay’ın Ana Vatana Katılması (30 Haziran 1939)

3. Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

4. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

a. I. Dünya Savaşı Sonrası Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları
b. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe) ve Etkileri
c. İki Savaş Arası Dönemde Etkilerini Artıran Bazı Akımlar ve Etkileri

5. ÜNİTE (II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA)

1. II. Dünya Savaşı’nın Sebepleri, Başlaması ve Yayılması

a. II. Dünya Savaşı’nın Arka Planında Yer Alan Stratejik ve Emperyalist Rekabet
b. Savaşın Başlaması ve Genişlemesi
c. II. Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren Gelişmeler
ç. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluş Amacı ve Günümüzdeki Misyonu

2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’nin İzlediği Siyaset ve Savaşın Türkiye Üzerindeki Ekonomik ve Toplumsal Etkileri

a. II. Dünya Savaşı ve Türk Dış Politikası
b. Savaş Döneminde Türkiye’nin Aldığı Ekonomik Önlemlerin Toplumsal Hayata Yansımaları

3. II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

a. II. Dünya Savaşı’nın Siyasi Sonuçları ve Ortaya Çıkan İki Kutuplu Dünya Düzeni
b. Orta Doğu’nun Yeniden Şekillenmesi ile İlgili Gelişmeler

6. ÜNİTE (II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA)

1. 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

a. Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Partinin Kurulması
b. 1946 ve 1950 Seçimleri ile Seçim Sistem ve Usullerindeki Değişimler

2. II. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Dış Politikada Meydana Gelen Gelişmeler

a. Truman Doktrini ve Türkiye’nin Dış Politika Üzerindeki Etkileri
b. Kore Savaşı ve Türkiye’nin NATO Üyeliği
c. Türkiye’nin Avrupa Konseyi Üyeliği

3. 1950’ler Türkiye’sinde Meydana Gelen Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

a. Siyasi Gelişmeler
b. Ekonomik Gelişmeler
c. Sosyokültürel Gelişmeler

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı (PDF İndir)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabını (MEVSİM) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Lise 12. Sınıf Ders Kitabı PDF İndir
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.