T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabı (MEB) ve Konuları (PDF İndir)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabı (2019-2020) PDF olarak indirebilirsiniz. MEB tarafından basılan, Liselerde okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabının konularını yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararıyla Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabı Konuları (Üniteler)

1. ÜNİTE (XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA)

1.1. MUSTAFA KEMAL’İN HAYATI

1.1.1. Mustafa Kemal’in Ailesi
1.1.2. Bir Önder Yetişiyor
*Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
*Selanik Askerî Rüştiyesi
*Manastır Askerî İdadisi
1.1.3. Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Gelişmeler
*İz Bırakan Şehirler
*Fikir Hayatını Etkiyen Yazarlar ve Düşünürler

1.2. XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

1.2.1. Siyasi Durum
1.2.2. Sosyal Durum
1.2.3. Ekonomik Durum

1.3. I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)

1.3.1. I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi
1.3.2. I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
1.3.3. Cephelerde Osmanlı Devleti
*Kafkas Cephesi ve 1915 Olayları
*Kanal Cephesi
*Çanakkale Cephesi
*Hicaz-Yemen Cephesi
*Irak Cephesi
*Suriye-Filistin Cephesi
*Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri
1.3.4. Savaş Sona Ererken
1.3.5. I. Dünya Savaşı’nda Anadolu

1.4. MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI (30 EKİM 1918)

1.4.1. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Maddeleri ve Uygulanması
1.4.2. Mondros Ateşkes Anlaşması’na Yönelik Tepkiler
1.4.3. Yeni Bir Dünya Hayali
1.4.4. Barışa Son Veren Barış

2. ÜNİTE (MİLLÎ MÜCADELE)

2.1. İŞGALLERİN BAŞLAMASI VE MİLLİ MÜCADELEYE HAZIRLIK

2.1.1. Ateşkes Dönemi
2.1.2. İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
2.1.3. Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu
2.1.4. Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı
*Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
*Millî Varlığa Düşman Cemiyetler
*Millî Cemiyetler
2.1.5. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
2.1.6. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
2.1.7. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
2.1.8. Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
2.1.9. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
2.1.10. Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)
2.1.11. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
2.1.12. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî (12–28 Ocak 1920)
İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

2.2. BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)

2.2.1. Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar
2.2.2. BMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

2.3. SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)

2.4. MİLLÎ MÜCADELEDE DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ

2.4.1. Doğu Cephesi
2.4.2. Güney Cephesi

2.5. MİLLÎ MÜCADELEDE BATI CEPHESİ

2.5.1. Düzenli Ordunun Kurulması
2.5.2. I. İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)
*Teşkilat-ı Esasiye Kanunu [1921 Anayasası (20 Ocak 1921)] *İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
*Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)
*Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
*Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
2.5.3. II. İnönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)
2.5.4. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921)
*Maarif (Eğitim) Kongresi (16-21 Temmuz 1921)
*Tekâlif-i Millîye (Millî Yükümlülükler) Emirleri
2.5.5. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos–13 Eylül 1921)
*Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
*Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
*İtilaf Devletleri’nin Ateşkes Önerileri ve İç Politika Gelişmeleri
2.5.6. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922)

2.6. MUDANYA’DAN LOZAN’A

2.6.1. Barış Konferansı İçin Yapılan Hazırlıklar
*Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

3. ÜNİTE (ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI)

3.1. TÜRK İNKILABI

3.2. ATATÜRK İLKELERİ

3.2.1. Cumhuriyetçilik
3.2.2. Milliyetçilik
3.2.3. Halkçılık
3.2.4. Devletçilik
3.2.5. Laiklik
3.2.6. İnkılapçılık

3.3. SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

3.3.1. Saltanatın Kaldırılması
3.3.2. Ankara’nın Başkent Oluşu
3.3.3. Cumhuriyetin İlanı
3.3.4. Halifeliğin Kaldırılması
3.3.5. Anayasa Hareketleri

3.4. HUKUK ALANINDAKİ YENİLİKLER

3.4.1. Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi
3.4.2. Türk Medeni Kanunu

3.5. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

3.5.1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
3.5.2. Harf İnkılabı
3.5.3. Tarih Alanındaki Çalışmalar
3.5.4. Dil Alanındaki Çalışmalar
3.5.5. Üniversite Reformu
3.5.6. Güzel Sanatlar ve Spor

3.6. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

3.6.1. Şapka İnkılabı ve Kıyafette Yapılan Düzenlemeler
3.6.2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
3.6.3. Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
3.6.4 Soyadı Kanunun Kabulü
3.6.5. Türk Kadınına Verilen Haklar

3.7. EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER

3.7.1. İzmir İktisat Kongresi
3.7.2. Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler
3.7.3. Tarım Alanındaki Gelişmeler
3.7.4. Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
3.7.5. Sağlık Alanındaki Gelişmeler

3.8. ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ ÖNEMİ

4. ÜNİTE (İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA)

4.1 ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

4.1.1. I. Meclis ve II. Meclis
4.1.2. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Karşılaşılan Tepkiler
*Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi)
*Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (Partisi)
*Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
*Serbest Cumhuriyet Fırkası

4.2. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)

4.2.1. Türkiye-Yunanistan İlişkileri
4.2.2. Türkiye-İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu
4.2.3. Türkiye-Fransa İlişkileri
4.2.4. Türkiye-Sovyetler Birliği (SSCB) İlişkileri
4.2.5. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi (1932)
4.2.6. Balkan Antantı (1934)
4.2.7. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (1936)
4.2.8. Sadabat Paktı (1937)
4.2.9. Hatay Sorunu ve Hatay’ın Ana Vatana Katılması (1939)
4.2.10. Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

4.3. İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKİ DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA GELEN SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER

4.3.1. I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları
4.3.2. I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe)
4.3.3. İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya Hâkim Siyasi Düşünceler ve Rejimler

5. ÜNİTE (II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA)

5.1. II. DÜNYA SAVAŞI

5.1.1. II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri
5.1.2. II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Seyrini Değiştiren Olaylar
5.1.3. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu

5.2. II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE

5.2.1. Savaş Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası
5.2.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’deki Ekonomik, Toplumsal ve Politik Gelişmeler
5.3.1. II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Orta Doğu

5.3. II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI

6. ÜNİTE (II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA)

6.1. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE

6.1.1. Siyasi Hayat
*Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş
6.1.2. Ekonomik Hayat
6.1.3. Sosyal ve Kültürel Hayat

6.2. İKİ KUTUPLU DÜNYA VE TÜRKİYE

6. 2. 1. Doğu Bloku
*Doğu Bloku Teşkilatları
Cominform (Kominform)
Comecon (Komekon)
Varşova Paktı
6. 2. 2. Batı Bloku
*Batı Bloku Teşkilatları
Truman Doktrini
Marshall Planı
NATO’nun Kuruluşu
Avrupa Konseyi
6. 2. 3. Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye
*Türkiye ve SSCB İlişkileri
*Türkiye ve Truman Doktrini
*Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması
*Türkiye’nin NATO’ya Katılması
*Türk Askeri Kore’de

6. 3. 1950’Lİ YILLARDA TÜRKİYE

6. 3. 1. Siyasi Hayat
6. 3. 2. Ekonomik Hayat
6. 3. 3. Sosyal ve Kültürel Hayat

7. ÜNİTE (TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE)

7. 1. 1960 SONRASI DÜNYADAKİ GELİŞMELER

7. 1.1 Bloklar Arası Rekabet
7. 1. 2 Arap-İsrail Savaşları
*Süveyş Bunalımı
*Altı Gün Savaşı
*Yom Kippur Savaşı
*Camp David (Kemp Deyvid) Antlaşmaları
7. 1. 3 İran-Irak Savaşı

7. 2. 1960 SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

7. 2. 1 Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekâtı
*Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkması
*Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı”
7. 2. 2 Türk-Yunan İlişkileri
*Ege Adaları Sorunu
*Kıta Sahanlığı Sorunu
*Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunu
7 .2. 3 Ermenilerin Faaliyetleri ve ASALA Terör Örgütü

7.3. 1960 SONRASI TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER

7. 3. 1 Askerî Darbeler
7. 3. 2 1961 ve 1982 Anayasaları
7. 3. 3 Göçler ve Sosyal Hayat
7. 3. 4 Ekonomide Yaşanan Gelişmeler
7. 3. 5 İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler

8. ÜNİTE (XXI. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA)

8. 1. 1990 SONRASI TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

8. 1. 1. Ekonomik Krizler
8. 1. 2. Millî İradeye Darbeler
*28 Şubat Darbesi
*27 Nisan E-Muhtırası
*15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi
8. 1. 3. Terörle Mücadele
8. 1. 4. Bilim, Sanat ve Spordaki Gelişmeler

8. 2. 1990 SONRASI DÜNYADAKİ GELİŞMELER

8. 2. 1. SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması
*SSCB’nin Dağılması
*Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
*Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
*Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
*Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
*Yunus Emre Enstitüsü
*Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
8. 2. 2. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye
8. 2. 3. Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler
8. 2. 4. Orta Doğu’da Meydana Gelen Başlıca Gelişmeler
*Siyonizm Sorunu ve Filistin
*Körfez Savaşları
*Arap Baharı
8. 2. 5. 11 Eylül Saldırıları ve Küresel Terör
8. 2. 6. Irak ve Suriye’de Yaşananlar
*Irak’taki Gelişmeler
*Suriye’deki Gelişmeler
*Suriyeli Mülteciler

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı (PDF İndir)

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12. Sınıf Ders Kitabını (MEB) PDF olarak resme tıklayıp indirebilirsiniz.

Not: İndirme hata verir yada gerçekleşmezse bunun sebebi EBA sistemine giriş yapılmamasıdır. EBA’ya www.eba.gov.tr bağlantısından Veli yada Öğrenci girişi yaptıktan sonra tekrar bu sayfaya dönüp aşağıdaki bağlantı resmine tekrar basarak e-kitaba ulaşabilirsiniz.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Lise 12. Sınıf Ders Kitabı (MEB) (PDF İndir)
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Lise 12. Sınıf Ders Kitabı (MEB)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.